به نام خدا
آموزش گیتار جلسه سوم از قسمت اول:

مبحث آکورد (دست چپ)

تعریف آکورد:همزمانی2 نت وبیشتر را آکورد میگویند.
البته این یک تعریف کلی از آکورد بوده ومباحث جزیی تر آن در سطح حرفه ای تدریس میشود.
کابرد آکورد: برای تغییر صدا در گیتار از آکورد (دست چپ) استفاده میکنیم.

باید بدانید که آکوردها به دو صورت ماژور و مینور تقسیم بندی میشوند:

آکورد مینورMinor:
اگرجلوی آکورد حرف m کوچک نوشته شده بود آن آکورد مینور است.
مثال :می مینور Em یا رمینور Dm

آکورد ماژور Major:
اگر جلوی آکورد حرف Mبزرگ نوشته بود یا هیچ چیزی نوشته نشده بود آن آکورد ماژور است.
مثال : می ماژورE، می ماژورEM یا رماژور D

حال با این تعریف سراغ تصویر وزدن چند آکورد میرویم.
لازم است طبق درس قبل یادآوری کنم اعداد داخل دایره شماره انگشتان دست چپ میباشد.

آکورد اول:می مینور یا Em
در بالا آمد که اگر جلوی آکورد حرف m کوچک بود آن آکورد مینور است.

نحوه گرفتن آکورد می مینور

آکورد می مینور(Em):
انگشت 2 فرت دوم سیم پنجم.
انگشت 3فرت دوم سیم چهارم.

همانطور که در شکل پیداست انگشت 2 دست چپ وسط فرت دوم روی سیم پنجم قرار میگیردو
انگشت سوم دست چپ وسط فرت دوم روی سیم چهارم قرار میگیرد.
واین دو انگشت را با دست چپ محکم فشار دهید وچندین بار با شست دست راست بترتیب روی همه سیمها از بالا تا پایین وبرعکس بکشید.
وسپس روی تک تک سیمها ضربه بزنید و ببینید صدای همه نتها شفاف است یا نه ،اگر نبود شفافش کنید.
به یاد داشته باشید در آکورد می مینور(Em) روی وسط فرت اول هیچ انگشتی قرار نمیگیرد وهر دو انگشت 2و3 در آکورد می مینور وسط فرت دوم وروی سیمهای 5 و4 قرار میگیرد.
همچنین به یاد داشته باشید که همیشه ناخن دست چپتان را از بیخ بگیرید وبه هیچ عنوان انگشتان دست چپتان را روی باره (میله فلزی) نگذارید که صدا را غیر شفاف(گز) میکندوخلاصه اینکه برای گرفتن آکوردها کلیه سرانگشتان مورد استفاده دست چپ را وسط فرتها قرار دهید.
هر فرت:فاصله بین دومیله عمودی فلزی (باره) را گویند که گیتارهای استاندارد 19 فرت دارند.
این هم تصوی آکورد می مینور از روبرو:

فرض کنید این نمای یک گیتار از روبروستمی مینور از روبرو
همانطور که در شکل نمایش داده شده در آکورد می مینور (Em)فرت اول خالی است وسرانگشتان 2و3 دست چپ روی وسط فرت دوم وروی سیم 5و 4 گذاشته شده است.همزمان این دو انگشت را فشار دهید وبا شست دست راست روی سیمها از بالا به پایین وبرعکس بکشید وسپس تک تک سیمها را بزنید وصداراشفاف کنید.

آکورد دوم :می ماژور(E) یا(EM)

در مورد نامگذاری آکورد در ابتدای مبحث گفتیم چنانچه جلو اسم هرآکورد(که با حروف انگلیسی AتاGنمایش داده میشود ) هیچ نوشته نشده بود یا حرفMبزرگ نوشته شده بود آن آکورد ماژور است.

آکورد می ماژور(E) همان آکورد می مینور(Em) است که فقط انگشت 1 دست چپ به آن اضافه شده است که روی سیم سوم از فرت 1 قرار میگیرد ودو نت دیگر همان می مینور است.
پس مرور میکنیم :برای گرفتن آکورد می ماژور(E) سر انگشت 1دست چپ روی وسط فرت اول سیم 3. وسر انگشت 2 دست چپ روی وسط فرت دوم سیم 5. وسر انگشت 3 دست چپ روی وسط فرت دوم سیم 4.

یا به طور خیلی خلاصه: (Em)+انگشت ا روی سیم 3 فرت اول =می ماژور(E)

آکورد می ماژور E:

آکورد می ماژور (E):
انگشت 1 فرت یک سیم سوم.
انگشت 2 فرت دوم سیم پنجم.
انگشت 3 فرت دوم سیم چهارم.

تمرین سوم:
صاف سر صندلی بنشینید و پای راست را روی دیگری بیندازیدوسر گیتار را کمی بالا بگیرید و آکوردهای می مینور(Em) و می ماژور(E) را بگیرید و فشار دهید وبا شست دست راست(P) بر روی همه سیمها از بالا به پایین وبرعکس بکشید،سپس سیمها را تک تک بزنید واگر جایی صدا شفاف نیست بایستید و آن را شفاف کنید و بعد ادامه دهید.

در جلسه بعد مبحث آکورد را ادامه میدهیم. با ما همراه باشید.و چنانچه سوالی دارید با شماره همراه سایت تماس بگیرید.

سایت اینترنتی گیتار (guit)