• بنام خدا
    جلسه اول قسمت اول:

الفبای موسیقی : نت.

دو (C)، ر (D)، می (E) ،فا(F) ، سل(G)، لا(A) ،سی :هفت نت اصلی هستند که محور موسیقی را تشکیل میدهند.
وبرای نوشتن نت ملودی هم از فرم: do ،re , mi , fa , sol , la , si برای الفبا استفاده میکنیم.

قانون اول اینکه سیمهای گیتار را ازپایین میشماریم .پس هر گیتار 6سیم دارد که از پایین شمرده میشود.
همانطور که در شکل نشان داده شده اگراز پایین بشماریم میشود:

1)سیم اول از پایین صدای نت می (E) بم
2)سیم دوم از پایین صدای نت سی(B)
3)سیم سوم ” ” صدای نت سل (G)
4)سیم چهارم ” ” صدای نت ر (D)
5)سیم پنجم ” ” صدای نت لا (A)
6)سیم ششم” ” صدای نت می (E) زیر

همانطور که ملاحظه میفرمایید در گیتار هم سیم پایینی(اول) وهم سیم بالایی (ششم) صدای نت می (E) رامیدهد که یکی صدای زیر ودیگری صدای نت بم می (E)هست.
نکته دیگر اینکه شما سیمها را در حالتی به این نامها به صدا در می آورید که دست چپ شما آزاد بوده وهیچ کدام از سیمها یانتها را با دست چپتان نمیگیرید. به این حالت دست چپ آزاد،(یا آزاد سیم )(یا دست آزاد) (یا فرت0) میگویند ونامیده میشود.
یعنی آزاد سیم 1 صدای می وآزاد سیم 2 صدای سی وآزاد سیم 3 صدای سل وهمینطور تا سیم ششم.

شکل زیر نحوه ترتیب قرار گرفتن نتها وعلامتشان را روی سیمهای آزاد گیتار را نشان میدهد.

الفبا روی سیمهای گیتار

به میله های فلزی عمودی روی گیتار باره و فاصله بین دوباره را یک فرت feret میگویند.

تمرین 1: به حالت صاف روی ابتدای یک صندلی بدون دسته بنشینیدوپای راستتان را روی پای دیگر بیدازید، اصلا” به صندلی تکیه نکنید.گیتار را در آغوشتان بگیریدوبه سینه اتان بچسبانید،سر گیتار راکمی بالاتر از ته آن بگیریدودست راستتان را از آرنج روی گیتار بشکنید وانگشتان وکف دست راست را نزدیک حفره گرد وسط گیتار جلو سیمها نگه دارید وحالا:
شروع کنید از پایین به بالاتک تک سیمها را بزنید ونام آنرا بگویید وعلامت آنها را به خاطر بسپاید.
وحتی المقدور شماره واسم سیم وعلامت انگلیسی آن را باید حفظ کنید.

سایت اینترنتی گیتار (guit)