به نام خدا
سلا م وعرض احترام
آموزش گیتارجلسه دهم ، قسمت دوم :
مبحث :کوک کردن گیتار

 

_برای کوک کردن گیتار از دستگاهی بنام tunerیامترونوم یادستگاه کوک گیتار استفاده میکنیم.

میتوانید با موبایلتان دانلود تیونر گیتار را سرچ کنید ویکی را نصب کنید.یابرای خریدتیونرگیتاراقدام کنید.

_فرکانس دستگاه را باید حتما” روی 440Hzتنظیم کنیم .

_نکته دیگر اینکه باید بدانیم که معمولا”به صورت استاندارد دستگاههای تیونر یا کوک کن کیتار،فقط بمل (bemol)نتها را نمایش می دهد ودنبال دیز نتها (diese)نباشید.

برای کوک کردن گیتار ابتداحتما” باید الفبای موسیقی را روی کاغذبنویسید ودر جلو خودتان قرار دهید تا بتوانید محل نت فعلی را راحت پیدا کنید واگر کوک نیست آن را به محل خودش تغییر دهید تا کوک شود.بعد از اینکه الفبا ملکه ذهنتان شد، دیگرلازم نیست آنها را بنویسید وبا استفاده از حافظه اتان الفبا را پیدا کنید.                                                                                                                            do,re,mi,fa,sol,la ,si

                                               C,D,E,F,G,A,B

معمولا گیتارها بعد از کوک اولیه بسته به مارک وکیفیتشان ،بعد از مدتی که استفاده شوند یا اینکه اصلا”استفاده نشوند، یک یا دو نت از جای خودشان کوک در میکنند و باید کوک شوند.

همچنین موقع حمل گیتار و زمانی که قسمت بالایی دسته را داخل کیف حمل گیتار میگذارید باید احتیاط کنید،ممکن است قسمتهای بالایی گیتار به بدنه کیف کشیده شود وپیچها کمی حرکت کنند وگیتار را از کوک خارج سازند.باید آهسته وبا حوصله خودگیتار وعلی الخصصوص قسمت بالایی گیتار را داخل کیف محافظ قرار دهید.

موقع کوک کردن گیتار وطبق ترتیب الفبا، اگرنت فعلی ۱تا۳نت قبل از نتی که باید کوک شودقرار گرفته است ،آن سیم را بایدآنقدر به آرامی سفت کنید تا روی نت اصلی قرار بگیرد.

وهمینطور موقع کوک کردن گیتار ،طبق ترتیب الفبا،اگرنت فعلی ۱تا۳نت بعداز نتی که باید کوک شودقرار گرفته است ،آن سیم را باید آنقدر به آرامی شل کنید  تا به نت اصلی سیم برسد.

حالا با این فرمول سیم اول گیتار را کوک میکنیم.

قرار شد حروف الفبا را جلو خودمان بگذاریم.ومیدانیم که آزاد سیم ۱صدای می Eمیدهد.

                                  C,D,E,F,G,A,B  ,C,D,E,F,G,A,B

حالا اگرنت فعلی در سیم ۱ قبل از E قرار گرفته ،آرام سفت میکنیم تا به Eبرسد

واگر نت فعلی روی سیم یک بعد از E قرارگرفته ، آرام شل میکنیم تا به Eبرسد.

سیم دوم باید روی سی یا B کوک شود.

اگر طبق الفبا قبل از B قرارداردباید سفت کنید واگر بعداز Bقرار گرفته شل کنید.

سیم سوم باید روی نت سل یا،Gکوک شود.

اگر طبق الفبا قبل از G قرارداردباید سفت کنید واگر بعدازGقرار گرفته شل کنید.

سیم چهارم باید روی نت ر یا Dکوک شود.

اگر طبق الفبا قبل از Dقرارداردباید سفت کنید واگر بعداز Dقرار گرفته شل کنید.

سیم پنجم باید روی نت لا یا A کوک شود.

اگر طبق الفبا قبل از A قرارداردباید سفت کنید واگر بعداز Aقرار گرفته شل کنید.

سیم ششم همانند سیم اول کوک میشود،روی می یا E.

 

نکته:سعی کنید،موقع کوک کردن گیتار صداهای دیگری در محیط نباشد.

_روشهای دیگری هم برای کوک کردن گیتار بدون دستگاه کوک هم وجود دارد،که در سطح حرفه ای وزمانی که گوش شما به نتها کاملا”عادت کرد تدریس میشود.

نکته:زمانی که خرید گیتار انجام میدهید یاسیم گیتار را عوض میکنید وآن را برای اولین بار کوک میکنیدتا مدتی از کوک خارج میشود وباید بسته به قدرت موتور Head گیتار،مرتب کوک کنید تا جای خود را پیدا کند.

 

در جلسه بعد