به نام خدا
آموزش گیتار
جلسه دوم از قسمت اول :
دوستان همانطور که در درس اول گفته شد هر گیتار استاندارد 6سیم دارد که همیشه طبق قانون اول از پایین شمرده میشوندیعنی :
سیم اول از پایین صدای نت می پایین(E)،سیم دوم سی (B)،سیم سوم سل(G)،سیم چهارم ر(D)،سیم پنجم لا(A)، سیم ششم می بالا(E)میباشد.
حال باید حروف وشماره انگشتان هر دو دست را در زمان استفاده ازگیتا ربدانید.برای اینکار به شکل زیر دقت کنید:

فعلا” در این جلسه ابتدا به انگشتان دست چپ توجه کنید:
انگشت شست دست چپ که پشت گیتار قرار میگیرد وظاهرا”کاری نمیکند وانگشت صفر است.
نزدیکترین انگشت به شست دست شماره 1
انگشت وسط دست چپ شماره 2
انگشت بعدی دست چپ شماره 3
وانگشت کوچک دست چپ شماره 4
نامگذاری میشود.

البته همین قانون درمورد دست راست هم وجود دارد منتها علاوه بر شماره با حروف انگلیسی ابتدای هر انگشت هم نامگذاری شده اند که درموقع استفاده وآموزش با دست چپ قاطی نشوند که به شرح ذیل است:

انگشت شست (p) ، انگشت نزدیک شست (i) یا 1،انگشت وسط(m)، انگشت سوم (a)، وانگشت 4 (x)یا (d)

Tirando
تیراندو: نواختن سیم گیتار بدون تکیه به سیم بالایی ویا پایینی را تیراندو گویند.
Appayando
آپایاندو:نواختن سیم گیتار با تکیه دادن انگشت دست راست به سیم بالایی یا پایینی را آپایاندو یا (ضربه تکیه ) میگویند.
در ایجا این قانون را هم در مورد نواختن سیمها با دست راست بگویم که در گیتار سیم پایینی (E)را با انگشت سوم دست راست یا a ،سیم دوم (B)را با انگشت دوم دست راست یا(m)،سیم سوم (G) را با انگشت اول دست راست یا i مینوازیم.
وبرای نواختن سه سیم بالایی از انگشت شست یاP دست راست استفاده میکنیم.

تمرین 2:
الف)سر صندلی بنشینید وپای راست خود را روی پای چپ بیاندازید گیتار را در بغل بگیرید وبا انگشتان گفته شده دست راست سیمها را از پایین تا بالا واز بالا تا پایین بنوازید.سیم 1با انگشت a،سیم دوم با انگشت m،سیم سوم با انگشت i، وسه سیم بالایی را با انگشت p بنوازید. دقت کنید که در این مرحله فقط انگشتان دست راست شما روی سیمها ضربه بزند ودست چپ آزاد بوده وفقط گیتار را گرفته است.
این تمرین را در زمانهای 30 دقیقه ای وبا ده دقیقه استراحت تکرار کنید.

تمرین 2:(FINGER)
ب) فرض کنید که گیتار شما فقط سیم شماره 1 (پایینی) را دارد حالا انگشت 1 دست چپ را روی وسط فرت اول سیم 1بگذارید وفشار دهید وبا انگشت i دست راست به سیم 1 ضربه بزنید.
بعد انگشت 2دست چپ را روی وسط فرت دوم بگذارید فشاردهیدوبه سیم 1ضربه بزنید و
بعد انگشت 3 دست چپ راروی وسط فرت سوم بگذارید وفشار دهیدوبه سیم 1ضربه بزنیدو
بعد انگشت 4دست چپ راروی وسط فرت چهارم بگذارید وفشار دهید وبه سیم 1 ضربه بزنید.
حالا این 4مرحله را برگردید.
همچین فرمی دارد:(1و2و3و4)وبرعکس آن(4و3و2و1) روی سیم اول وچهار فرت اول.
به این تمرین فینگر میگویند.
که بعدا”باید بتوانید روی 6تا سیم وبصورت رفت وبرگشت انجام دهید.

در جلسه بعد آموزش گیتارمبحث آکورد را آغاز میکنیم وتدریس را ادامه میدهیم.با ما همراه باشید.

سایت اینترنتی گیتار (guit)