به نام خدا
سلام وخداقوت خدمت همه سرورانم
آموزش گیتار جلسه ششم ازقسمت اول:

مبحث: خواندن با ریتم 3/4

امیدوارم که تا حالا خسته نشده باشید،
در مورد خواندن با ریتم به این نکات توجه کنید:

الف) باید بدانید که صدا با دست راست (ریتم زدن )تولید وبا دست چپ(آکورد گرفتن ) تغییر میکندپس اگر در موقع عوض کردن آکورد ریتمتان (دست راست)بایستدیا تند وکندشود هرچه هم آکورد عوض کنید ،چون ریتم افتاده صدا تغییر نمیکند ،در واقع وقتی دست راست ایستاد دیگر صدایی تولید نمیشود که بخواهیم با دست چپ عوض کنیم.پس اگر هنوز هم موقع عوض کردن آکورد ریتمتان میافتد آماده خواندن نیستید وبرگردید وتمرینهای جلسه قبل را موبه مو وبا صرف وقت بیشتر انجام دهید تا موقع عوض کردن آکورد ریتمتان(دست راست) نایستد یا سرعت آن تند وکند نشود.

ب)هنگام ریتم زدن وجایی که میخواهید آکورد را عوض کنیداول مواظب باشید که ریتمتان تند وکند نشودسپس انگشتان دست چپ را یکجا بردارید وآکورد جدید را یکجا بگیرید.

ج)در ابتدای کار ریتم زدن (حد اقل ده جلسه اول)به هیچ عنوان سرعت ریتم رابالا نبرید چون نمیتوانید آکورد عوض کنید. در ابتدا باید فاصله ضربات ریتم 1شماره یا ثانیه باشدوبعد از آن که توانستیدآکوردها را کامل وبدون افتادن ریتم بگیرید باز سرعت را به اندازه ای بالا ببرید که بتوانید آکورد جدید را عوض کنید.(تمرین 5)

د)هنگام خواندن قطعات با ریتم ،4 کاراصلی راباید همزمان انجام دهید
1)ریتم ،2)آکورد 3)آواز خواندن 4)شعر
برای روشنتر شدن موضوع مثالی میزنم :فرض کنید شما در حال رانندگی عادی هستید وهمه چیز مرتبه،حالا اگر بخواهید در حال رانندگی پیامک هم بدهیددیگرتمرکزتان بر رانندگی کامل نیست،حالا اگر باز بخواهید در حین رانندگی کردن وپیامک زدن،آب هم بخورید دیگر به هیچ عنوان نمیتوانید تمرکز کنید یا خیلی برایتان سخت میشود.
اینکه گفته میشود برای خواندن یک قطعه با گیتارباید 4 کاررا همزمان انجام دهید ،کارخیلی سختی است ولی اگر صبور باشید وحوصله به خرج بدهید با تکرار زیاد کم کم بر اون قطعه مسلط میشوید.

حالا در این جای کلاس میخواهم روش خواندن قطعه خاطره انگیز “سلطان قلبها “را به شما آموزش دهم:

قانون کلی :قبل از شروع به زدن یک قطعه باید آن قطعه را دانلود کنید وبارها وبارها با دقت آن را گوش کنید وتا چند بار قطعه وشعر را کامل مرور نکردیدشروع به زدن آن نکنید.
بعد از اینکه شروع به زدن قطعه کردید اول باید حواستان باشد که ریتم ثابت است وتند وکند نمیشود ،دوم آکوردها را در جای خواسته شده عوض کنید،سوم با احساس شروع به خواندن کنید وچهارم شعر را هم گم نکنید.

آکورد Am (لا مینور ) را بگیرید وشروع کنید به زدن ریتم والس واز همان ضرب اول بخوانیدوبه آخر خط اول که رسیدید آکورد E (می ماژور)را بگیرید (دقت کنید در طول مدت خواندن ریتم نیافتد):

E  ——————————————————————————————————- Am
یه دل میگه برم برم / یه دلم میگه نرم نرم / طاقت نداره دلم دلم/ بی تو چه کنم

ووقتی که به ابتدای خط دوم رسیدید در حالی که به ریتم زدن ادامه میدهیدآکورد را به Am(لا مینور) تغییر دهید وبا ادامه ریتم بخوانید:

E———————————————————————————————————————Am
پیش عشق ای زیبا زیبا / خیلی کوچیکه دنیا دنیا /با یاد تو ام هرجا هرجا / ترکت نکنم

ووقتی به آخر خط بالارسیدید آکورد را به E(می ماژور) تغییر داده وآماده تعویض آکورد بعدی باشید.

نکات مهم:این دو خط بسیار ساده سازی شده تا شما را در موقع اجرا سردرگم ودستپاچه نکند وآکوردDm (رمینور) وAm(لا مینور)در اینجا فاکتور گرفته شده که کامل آن به شرح ذیل است:

E  —————————————– Am  ———————–Dm——— ————————  Am
یه دل میگه برم برم / یه دلم میگه نرم نرم / طاقت نداره دلم دلم/ بی تو چه کنم

E  ——————————— Am  ———————- Dm  —————————————-  Am
پیش عشق   زیبا زیبا / خیلی کوچیکه دنیا دنیا /با یاد تو ام هرجا هرجا / ترکت نکنم

همانطورکه میبینید در فرم کامل ابتدا آکورد Am را میگیرید وشروع به ریتم زدن 3/4میکنید ودر هر میزان که بودید،از ضرب اول ریتم شروع به خواندن میکنید
و در حالی که به ریتم زدن وخواندن ادامه میدهید، در خط اول روی کلمه میگه آکورد رابه Dm تعویض وبه زدن وخواندن ادامه میدهید ووقتی که به کلمه طاقت رسیدید دوباره آکورد را به Amتعویض کرده وبه ریتم زدن وخواندن ادامه میدهید تا به انتهای خط اول شعر که رسیدیدآکورد به E تعویض میشود وبه زدن ادامه میدهیم وبلا فاصله دوباره آکورد را به Am تغییر داده وخط دوم را شروع به خواندن میکنید.

توضیح اینکه ابتدا تا چندین مرتبه باید با فرم اول که دو آکورد داردتمرین کنید تا روال دستتان بیاید وبعد با فرم دوم شروع به زدن وخواندن بکنید.ودر طول خواندن توجه کنید که مهمترین عنصر ریتم است که نه باید بیفتد ونه سرعت آن کم وزیاد شودوموقع تعویض آکورد هنگام خواندن تا آکورد جدیدرا نگرفته اید به خواندن شعر ادامه ندهیدولی همچنان ریتم در حال زدن وتولید صداست وپس از گرفتن آکورد از همانجا ادامه دهید.

تمرین ششم(6):

الف)تمرین زدن ریتم 3/4 با تعویض کردن آکوردهای Am_E_Dm بدون افتادن ریتم وتوجه به شفافیت صدا ویکجا گرفتن آکوردها به مدت یکساعت
ب)گوش کردن حداقل ده مرتبه به آهنگ سلطان قلبها با دقت وتوجه کامل به شعر قطعه
ج)تمرین روی زدن وخواندن دوخط اول سلطان قلبها (فرم اول درس) یکساعت
د)تمرین روی زدن وخواندن دوخط اول سلطان قلبها (فرم دوم درس) یکساعت ونیم
ه)زدن ریتم 3/4 با تعویض کردن یکجای آکوردهای Em_D_C بدون افتادن ریتم به مدت نیم ساعت
(آکورد Cدوماژور:انگشت 1 فرت یک سیم دوم/انگشت 2فرت دوم سیم چهارم/انگشت 3 فرت سوم سیم پنجم)

درجلسه بعد تکمیلی ریتم والس وخواندن بقیه قطعه را بیان میکنیم.لازمه این موضوع انجام کامل تمرینات خواسته شده (تمرین 6) بصورت روزانه است.
تا این قسمت وتمرینات را کامل نشده اید ،سراغ درس بعدی نروید.عجله نداشته باشید.

با ما همراه باشید.
سایت اینترنتی گیتار(guit)