به نام خدا
سلام وخداقوت
آموزش گیتار جلسه نهم ،قسمت دوم، شروع سطح نیمه حرفه ای

مبحث: کمی در مورد گامها

تعریف گام: به توالی هفت نت پی در پی وتکرار نت اول را در آخر گام میگویند.(جمعا” 8 نت)

  1. البته این یک تعریف مختصر گام بوده ومباحث تکمیلی در بخش تئوری موسیقی مفصلا تشریح میگردد.

do,re,mi,fa ,sol,la,si ,do این گام دو ماژور (C)است .همانطور که می بینید هفت نت پی در پی نوشته شده ونت اول یعنی do در آخر آن تکرار شده است که جمعا 8نت را تشکیل میدهد.
یا 8نت گام Am(لا مینور) بدین شکل میشود la,si,do,re,mi,fa,sol, la

قانون کلی : در موسیقی وگیتاربین همه نتها یک پرده (2فرت) فاصله وجودداردبه جز نتهای (می وفا) و (سی و دو) که نیم پرده (1فرت) فاصله وجود دارد.

قانون کلی :
دیز (با کسره ی):اگر یک نت را از جای خود نیم پرده (1فرت) به جلو ببریم آن نت دیز (Diese) میشود.که با علامت #کج در بالای نت نمایش داده میشود.
مثال: #fa فادیز
بمل(با ضمه م):اگر یک نت را از جای خود نیم پرده (1فرت) به عقب ببریم آن نت بمل (bemol) میشود که با علامت b کوچک در کنار ومعمولا”پایین نت نوشته میشود.
مثال :sol b سل بمل

حالا اگر بخواهیم نت های سیم 1 را دقیق بررسی کنیم:
آزاد سیم 1 که صدای mi میدهد ،فرت اول سیم 1 صدای فاfa میدهد،اگر نیم پرده (1فرت) به جلو برویم یعنی سیم اول فرت 2 صدای #fa (فادیز)،فرت سوم سیم 1 صدای sol میدهد وهمینطور فرت چهارم سیم 1 صدای #sol(سل دیز) وفرت پنجم سیم 1 صدای la (نت لا )میدهدونیم پرده (1فرت)جلوتر یعنی فرت شش سیم 1 صدای لا دیز(#la)میدهد وفرت هفتم سیم 1صدای siمیدهد (بین سی و دو یک فرت فاصله وجود دارد)وفرت هشتم سیم 1 صدای doدو میدهدوفرت نهم #doدودیز وفرت دهم سیم 1 صدای reر میدهد،فرت 12 صدای #re ر دیز وفرت 13 سیم یک دوباره صدای mi را ایجاد میکند.

همین فرمول در مورد سایر سیمها نیز جاری وساری است.یعنی :

_  آزاد سیم 2 صدای siوفرت اول سیم 2 صدای do وفرت دوم سیم 2 صدای #doوفرت سوم سیم 2 صدای reوفرت چهارم سیم 2 صدای #reو ……..تا فرت 13 سیم دوم که دوباره صدای si میدهد.

_آزاد سیم 3 صدای sol و فرت اول سیم 3 صدای #solو فرت دوم سیم 3 صدای نت la وفرت سوم سیم 3 صدای #laوفرت چهارم سیم 3 صدای siو…….. تا فرت 13 سیم سوم که دوباره صدای sol میدهد.

_آزاد سیم 4 صدای re میدهد وفرت اول سیم 4 صدای #re وفرت دوم سیم 4 صدای mi وفرت سوم سیم 4 صدای faوفرت چهارم سیم 4 صدای #fa و….. تا فرت 13 سیم چهارم که دوباره صدای re میدهد.

_آزاد سیم 5 صدای laمیدهد و فرت اول سیم 5 صدای #laو فرت دوم سیم 5 صدای siو فرت سوم سیم 5 صدای do وفرت چهارم یسم 5 صدای #doو………تا فرت 13 سیم 5 که دوباره صدایlaمیدهد.

نامگذاری سیم ششم همانند سیم اول است .

_آزاد سیم 6 صدای miوفرت اول faو فرت دوم #faوفرت سوم sol وفرت چهارم#sol و….

 

_مهمترین نکته که نباید از خاطر ببریددرکل موسیقی وگیتار نت می دیز و سی دیز نداریم.

حالا وقت آن رسیده که با فرمول فوق سیمهای گیتارتان را طبق درس بعدی کوک کنید.

 

تمرین نهم:

1-با استفاده از درس امروز نت می (E) یا miرا درسیم چهارم پیدا کنید.

پاسخ: آزادسیم 4صدای reوفرت اول سیم 4 صدای #re وفرت دوم سیم 4صدای mi میدهد.

پاسخ:فرت دوم سیم 4صدای miیاE میدهد.

2-محل نت mi راروی همه سیمها پیدا کنید.

3-محل نتهای doیا( C )را روی همه سیمها بیابید وبا تیونر یا همان دستگاه کوک گیتار راستی آزمایی کنید.

4-محل نتهای  re  یا(D)  و faیا(F) و sol یا(G)و la یا(A)  و si یا(B)  را روی همه سیمها پیدا کنیدوبا تیونر امتحان کنید.وسپس بملها ودیزهای همه نتها راهم پیدا وامتحان کنید.

در پایان این درس باید بتوانیدملودی تولدت مبارک را از روی نتهای نوشته شده در درس قبل را پیدا وبنوازید.

 

به هیچ عنوان دلسرد نشوید وروی تمرینات تمرکز کنیدوچنانچه سؤالی دارید تماس بگیرید.

باماهمراه باشید.

سایت اینترنتی گیتار – Guit