به نام خدا
سلام خدمت همه سرورانم
آموزش گیتار جلسه هشتم از قسمت اول:
مبحث: ملودی(مقدماتی)

تعریف ملودی: کوچکترین جزء یک قطعه موسیقی را ملودی گویند.که نقش کلمه یا کلمات را در جمله ایفا میکند.

در واقع ملودی یک پدیده است،بدینصورت که وقتی جسمی مرتعش میگردد صدا تولید میشود و از بهم در آمیخته شدن اصوات ملودی ساخته میشود.

همچنین کوچکترین جزء ملودی را نت گویند.

اگر میخواهید ملودی زدن را راحت یاد بگیریدباید در ابتدا با ملودیهای ساده شروع کنید وکم کم ملودیهای پرحجم تر را بزنید.

در ابتدا چند موضوع مهم را برای ملودی زدن خدمت شما سرورانم بیان میکنم وبعد روش زدن ملودی تولدت مبارک را به شما میگویم:

الف)چون ملودی نقش کلمات را بازی میکندپش باید قطعه موردانتخاب  برای زدن ملودی را چند بار گوش کنیم ولحن (سلفژ)کلمات را کامل به خاطر بسپارید.

ب)اینکه در موسیقی پاپ اصرار میشود که حتی بر خلاف میلتان قطعه بخوانیدبرای این است که موقع درآوردن وزدن ملودی قطعه ،لحن(سلفژ) قطعه راگم نکنید وبتوانید ملودی را کامل وبا لحن قطعه بزنید.

پس خیلی بهتر است که در ابتدای یادگیری وآموزش گیتاراول قطعات را اجرا کنید وبا آنها بخوانید وبعد سراغ زدن ملودی آنها بروید.

ج)وقتی نتهای ملودی یک قطعه معروف مثل تولدت مبارک ویا سلطان قلبها و… را مینوازیدباید کاملا”با لحن (سلفژ) خود قطعه مطابقت داشته باشد،یعنی کسانی که به ملودی ترانه شما گوش میکنند دقیقا بفهمندکه کدام قطعه را میزنید ،در حالی که آنرا نمیخوانید.

د)خواندن با ملودی به صورت صدای خیلی آهسته درموقع تمرین وفقط در ابتدای کار توصیه میشود وگرنه کلا” ملودی را باید با گوشتان وتکیه بر سلفژ قطعه که قبلا” بارها گوش کرده اید وآن را باریتم خوانده اید،بزنید.

 

حالا ملودی تولدت مبارک:

خط اول:همه نتها روی سیم یک

تولد،تولد،تولدت مبارک  :

mi,mi,la),(mi,mi,la),(mi,mi,la,la), fa#,sol#,la):سیم1

(می -می -لا)(می -می-لا)(می-می-لا-لا)(فادیز-سل دیز-لا)

———————————————————————-

mi-mi-la:تولد

(mi,mi)=دوبار آزادسیم یک / la=یکبار فرت 5 سیم 1

 

mi-mi-la:تولد

(mi,mi)=دوبار آزادسیم یک / la=یکبار فرت 5 سیم 1

 

mi,mi,la,la:تولدت

(mi,mi)=دوبار آزاد سیم 1/ (la,la)=دو بار فرت 5سیم 1

 

#sol#,fa#,sol  مبارک:

(#sol )=یکبارفرت4سیم1/(#faفادیز)=یکبار فرت 2 سیم 1/

(#sol سل دیز)=یکبار فرت 4سیم1

یا       (4_2_4):سیم1

————————————————

خط دوم:همه نتها روی سیم یک

مبارک،مبارک،تولدت مبارک:

mi,mi,sol#/ mi,mi,sol#/ mi,mi,fa#,mi/ fa#,sol#,la:سیم1

(می-می-سل دیز)(می-می-سل دیز)(می-می-فادیز-می)(فادیز-سل دیز-لا)

 

#mi,mi,sol:مبارک اول

(mi,mi)=دوبار آزاد سیم 1/ (#sol )=یکبار فرت 4 سیم 1

#mi,mi,sol:مبارک دوم

(mi,mi)=دوبار آزاد سیم 1/(#sol )=یکبار فرت 4 سیم 1

mi,mi,fa#,mi: تولدت

(mi,mi)=دوبار آزاد سیم 1/(#fa)=یکبار فرت 2 سیم 1/mi=یکبار آزاد سیم 1

fa#,sol#,la:مبارک آخر

(#fa)=یکبارفرت2سیم 1/(#sol)=یکبار فرت4سیم 1/

(la)=یکبار فرت 5 سیم 1

————————————————-

خط سوم:نتها روی سیم 1 و2

بیا شمعارو فوت کن  :

mi,fa#/  fa#,mi ,re /  do#/ , si

(می-فادیز)(فادیز-می-ر)(دودیز)سی

 

#mi,fa :بیا

mi =یکبار آزاد سیم 1/(#fa) =یکبارفرت دوم سیم 1

fa#,mi ,re:شمعهارو یا شمعارو

(#fa)=یکبارفرت دوم سیم 1/mi =یکبار آزاد سیم 1/(re)=یکبار فرت 3 سیم 2

#do (دو دیز):فوت

=یکبار فرت 2 سیم 2

si:کن

=یکبار آزاد سیم 2.

————————————————

خط چهارم:نتها روی سیم 2و3:

که صد سال زنده باشی:

si,do#,do#,si,do#,si ,la

سی_دودیز-دودیز-سی -دودیز-سی-لا

si: که

=یکبار آزاد سیم 2

#do#,do:صدسال

=دوبار فرت دوم سیم 2

#si,do:زنده

si=یکبار آزادسیم 2/#do=یکبار فرت 2 سیم 2

si,la:باشی

si=یکبار آزاد سیم 2/la=یکبار فرت 2 سیم 3

 

_در اینجا این نکته را توضیح بدهم که روش تدریس گیتار در این سایت بصورت الگوی تکرار مطالب است،به همین منظور وبرای توسعه خلاقیت شما،دروس دوره مبتدی بیشترباتکیه بر متن تدریس میگردد وسعی شده تا بیشتر دنبال پیداکردن نتها وزدنشان باشید وکمتر به فیلم وتصویر تکیه داشته باشیدتافقط تقلید کنید.

_این ملودی(تولدت مبارک) را باید خط به خط آنقدر تکرار کنید تا به قطعه اصلی نزدیک ونزدیکتر شود.

 

تمرین هشتم8:

الف)تمرین فینگر به صورت رفت وبرگشت روی 6سیم(1-2-3-4)(4-3-2-1)نیم ساعت

ب)گوش کردن به آهنگ تولدت مبارک وزدن ملودی همانند قطعه اصلی.ودقت کنیدهرکجا لازم هست که تکرار کنید،دوبار بزنید(هرجلسه 2 ساعت)

در ابتدا ممکن است نتوانید نتها را پشت سرهم وبدون فاصله بزنید،ولی با چندین بار تکرار میتوانید به  راحتی وپیوسته بزنید.به تلاشتان ادامه بدهید.

_ در مبحث تکمیلی ملودی ،روش نواختن ملودی سلطان قلبها برایتان تشریح خواهد شد.

 

با ما همراه باشید.

سایت آموزشی وفروشگاه اینترنتی گیتار (Guit)