سلام ودرود
آموزش گیتارجلسه پنجم از قسمت اول:

مبحث : ریتم(دست راست)

Rhythm(ریتم) یا وزن
تعریف ریتم:به تکرار یک حرکت ثابت در محدوده زمانی مشخص ریتم یا وزن میگویند.
این تعریف مختص موسیقی نیست ودر تمام لحظات زندگی ما وهمچنین در طبیعت ،جاری وساری است.
مثلا” وقتی شما در حال پیاده روی یا دویدن با یک سرعت ثابت هستید ریتم دارید واگر تندتر وکندتر بدوید از ریتم خارج میشوید.
یا مثلا” ثانیه شمار یک ساعت را در نظر بگیرید،باید هر ثانیه را 1ثانیه بشمارد تا ریتم داشته باشدووقت را درست بدهد،اگر باطری ساعت ضعیف شود وثانیه شمار نتواند 1ثانیه را دقیق محاسبه کند ساعت عقب وجلو میشود ودر واقع از ریتم میافتد ودهها مثال دیگر.
درموسیقی هم ریتم یعنی همین :یک حرکت مشخص وثابت را در یک زمان مشخص شده چندین بار(به میزان مورد نیاز از 10 بار تا 00هزار بار)با انگشتان مشخص دست راست تکرار کنیم ریتم ایجاد کرده ایم.
در واقع در گیتار صدا بواسطه دست راست(ریتم و…) تولید میشودوتوسط دست چپ تغییر میکند.

البته این توضیحات برای ریتم ،در سطح مبتدی به صورت کلی وبه اندازه رفع نیاز بیان میشود وتوضیحات مفصل آن در سطح پیشرفته ودر حدود 2ترم تدریس میگردد.

نکته کلی:مخرج کسر تمام ریتمها بر اساس نت گرد محاسبه میشود که توضیح آن در سطح پیشرفته پاپ یا سبک کلاسیک تدریس میشود.

ریتم اول:3/4 یا والس
برای اینکه زودتر به زدن گیتار وخواندن با آن برسیم ابتدا ریتم والس را برای شما تشریح میکنم وگرنه در سرفصل آکادمیک باید ابتدا ریتم 2/4 تدریس شود وبعد ریتم 3/4 ،که توضیح دادم برای نتیجه گیری زودتر بنده جای تدریس این دو را تغییر داده ام وابتدا ریتم 3/4یا والس را تشریح میکنم.

ریتم 3/4 یا والس یکی از ریتمهای ساده و پر کاربرد در گیتار است.تقریبا”بیش از500قطعه در موسیقی پاپ وجود دارد که با ریتم والس زده میشود که یکی از معروفترین وماندگارترین آنها سلطان قلبهاست که نسخه اصلی آن توسط استاد عارف جراشده است.

برای زدن این ریتم فقط از انگشت i (یا 1 )دست راست استفاده میکنیم وبقیه انگشتهای دست راست به حالت آزاد هستند.

ریتم 3/4 سه مرحله (ضربه)دارد:هرسه ضربه از بالا به پایین 
1)ضربه اول فقط روی 3 سیم بالایی(سیمهای فلزی) با انگشت (i )دست راست.(یک ثانیه)
2)ضربه دوم فقط روی 3سیم پایینی(سیمهای نایلونی) با انگشت (i )دست راست.(یک ثانیه)
3)ضربه سوم دقیقا همانند ضربه دوم روی سه سیم پایینی با انگشت i (یک ثانیه)

پس بطور خلاصه 3ضربه:ضربه اول روی سه سیم بالا(جهت از بالا به پایین)،ضربه دوم روی 3سیم پایین (جهت از بالا به پایین)وضربه سوم دوباره روی سه سیم پایین(جهت از بالا به پایین).

حالا به صورت استانداردبنشینید وگیتار را در بغل بگیرید وحس کنید گیتار یکی از اعضای بدن شماست وبا شما یکی شده است.
با دست چپ آکورد Am را بگیریدوفشاردهید وبا انگشت i دست راست ریتم والس را که سه ضرب داردبزنید،توجه داشته باشید فاصله زمانی بین ضربات کم وزیاد نشود وبرای هر ضربه یک شماره یا ثانیه زمان فاصله در نظر بگیرید.
پس ریتم میشود:یک،دو،سه /یک،دو،سه/یک ،دو،سه /یک،دو،سه/یک،دو،سه/یک،دو،سه/یک،دو،سه/یک،دو،سه/یک،دو،سه/یک،دو،سه و….تا 100بار.(دقت کنید جهت هر سه ضربه یکجا از بالا به پایین وروی سه سیم گفته شده باشد)
بعد از اینکه30میزان ریتم زدیدحالا آکورد را عوض کنید و آکورد E رابگیرید وبه ریتم زدن والس ادامه دهیدوحداقل 30بار(میزان)ریتم والس (سه ضربی )را بزنید.

به هر دفعه که این سه ضرب را بطور کامل می زنید یک میزان میگویند، یعنی اگر ده بار این سه ضرب را پشت سرهم و درفواصل یکسان بزنید یعنی ده میزان ریتم زده اید والی آخر.

تمرین پنجم:
الف) به حالت استاندارد بنشینیدوبدون اینکه آکورد(دست چپ) بگیریدبه مدت 30دقیقه ریتم 3/4 (والس) رابا انگست i دست راست بزنید.هر 15 دقیقه چند دقیقه استراحت کنید.
ب)تمرین روی ریتم والس با گرفتن آکوردهای Em-E-Am هر آکورد را ده دقیقه فشار دهید وریتم والس بزنید وسپس آکورد بعدی را بگیرید وبه ریتم زدن ادامه دهید.
ج)تمرین روی ریتم 3/4 با گرفتن آکوردهای A,Dm,D,Em
یعنی ریتم 3/4 را باآکورد اول میزنید و هر 10دقیقه یکبار یک آکورد جدید میگیریدوبه زدن ادامه میدهید.

نکته مهم:در موقع تمرین کردن سعی کنید که وقتی آکورد را عوض میکنید صدای ریتم قطع نشود. ولی اگر موقع عوض کردن آکورد ریتم افتاد اشکال ندارددوباره به زدن ادامه دهیدو آکورد بعدی رافشار دهید ،این موضوع در ابتدای کارآموزش گیتارطبیعی است.

نکته مهم:در موقع تمرین حتما” باید تغییر صدای گیتار را موقع عوض کردن آکورد حس کنید واگر صدا گز میدهد آن را برطرف کنید وبعد به سراغ تعویض آکورد بعدی بروید.

این نکته را هم بدانید که درد گرفتن سر انگشتان بعد از چند جلسه تمرین طبیعی است ونشان پیشرفت شماست واگر کمی تحمل کنید بزودی محو میشود.

در جلسه بعد روش زدن وخواندن با ریتم 3/4 یا والس را به شما سرورانم خواهم گفت.

با ما همراه باشید.
سایت اینترنتی گیتار (guit)