آموزش گیتار جلسه چهارم قسمت اول:
درود بر همه عزیزان
مبحث:ادامه آکورد (دست چپ)

همانطور که در جلسه سوم آموزش گیتار توضیح داده شد زمانی که شما 2 نت وبیشتر را همزمان به صدا در می آورید آکورد گرفته اید.که اینکار با دست چپ انجام میشود وآکوردگیری نام دارد.وگفتیم که آکوردها به دو نوع مینور وماژور تقسیم میشود وبه تعداد بیشتر از 50 تا آکورد اصلی وبیشتر از این تعداد آکورد فرعی وجوددارد.
سپس دو آکورد می مینور(Em)و می ماژور (E)را مورد بررسی دقیق قرار دادیم.
حال در این جلسه هم با 4تای دیگر از آکوردهای اصلی آشنا میشویم.که برای خواندن اولین قطعات نیاز داریم واز آن استفاده میکنیم وکلا” در گیتار جزو آکوردهای پر کاربرد میباشند.

آکورد سوم :Am لامینور
همانطور که توضیح داده شدچون حرف mکوچک جلو آکورد A(لا)آمده پس مینور است.

لا مینور:
انگشت 1  سیم دوم فرت اول
انگشت 2سیم چهارم فرت دوم
انگشت 3 سیم سوم فرت دوم

آکورد Amرا با دست چپ بگیرید وفشار دهید وبا شست دست راست از بالا به پایین وبرعکس روی تمام سیمها بکشید وسپس تک تک روی سیمها بکشید واگر صدا شفاف نیست شفاف کنید.باز هم تکرار میکنم اعداد داخل دایره در شکل آکورد شماره انگشتان دست چپ است.

 

آکورد چهارم:A لا ماژور یا AM لا ماژور.

گفتیم که در نامگذاری آکورد ،اگر جلو آکورد هیچ حرف انگلیسی نوشته نشده بود ویاحرف M بزرگ نوشته شده بود آن آکورد ماژور است.

به شکل زیر ونحوه قرار گرفتن انگشتان دست چپ دقت کنید.همه انگشتها در فرت دوم گذاشته میشود.

آکورد لا ماژور

آکورد A (لا ماژور):
انگشت 1 فرت دوم سیم چهارم،
انگشت 2 فرت دوم سیم سوم،
انگشت 3 فرت دوم سیم دوم.

_در روش دوم انگشت گذاری آکورد  A :همان نتها را با انگشتان 4و3و2 میگیریم.

آکورد لا ماژور (A) را باسر انگشتان دست چپتان طبق شکل وتوضیحات بگیرید وفشاردهید وبا شست دست راست روی سیمها ازبالا به پایین وبر عکس یکجا وتک تک روی سیمها ضزبه محکم بزنید و صدا را شفاف کنید.

نکته بسیار مهم:
دلایل گز دادن(شفاف نبودن )صدای آکورد (دست چپ)گیتار»

الف) ناخن دست چتان را از بیخ نگرفته اید یا اگر قبلا”گرفتید بلند شده .(چک کنید)
ب)ممکن است یکی یا چند انگشت دست چپ(آکورد) را درست روی باره قرار داد ه اید ،در صورتیکه انگشتان دست چپ باید حتما”وسط فرت ودر فضای بین دو باره قرار گیرد.اینکار باعث میشود صدا شفاف نباشد.
ج)سر انگشتان را روی سیمها نگذاشته اید.توضیح اینکه چنانچه به جای سر انگشتهای دست چپ اشتباها” کمر انگشت را روی سیم بگذارید صدا گز میدهد.
د)انگشتی که روی سیم قرار داد ه ایدبه سیم پایین یا بالا یی گیر میکند وموجب گز دادن میشود.حتماسر انگشت دست چپ را بگذارید و فشار دهید.
ه)شست دست چپ را در پشت گیتارخیلی بالا برد ه اید وکف دست به پایین دسته گیتار چسبیده وباعث میشود جلوی صدای سیم ا را گرفته باشد. در این حالت باید کل دست چپ را پایین تر بیاورید تا جایی که انگشت شست دست چپ در پشت دسته گیتار از روبرو دید ه نشود.

آکورد پنجم:Dm یا رمینور

همانند تصویر با انگشتان دست چپ آکورد رمینور را بگیرید وفشار دهید وبا شست دست راست یکجا وتک تک به سیمها محکم ضربه بزنید وصدا را شفاف کنید.
دلایل عدم شفافیت صدا (گز دادن) در بالا گفته شد

آکورد رمینور(Dm)

آکورد ر مینور Dm:
انگشت 1 فرت اول سیم اول.
انگشت 2فرت دوم سیم سوم .
انگشت 3 فرت سوم سیم دوم.

آکورد ششم:رماژور D
برای نامگذاری چون هیچ حرفی جلو آکورد Dننوشته پس آکورد ماژوراست.بادست چپ وبه فرم زیر بگیرید وفشار دهید وبا دست راست بزنید وشفاف کنید.
دقت داشته باشید اعداد داخل دایره شماره انگشتان دست چپ میباشد.

آکورد ر ماژور(D)

آکورد D یا ر ماژور:
انگشت 1 فرت دوم سیم سوم.
انگشت 2 فرت دوم سیم اول.
انگشت 3 فرت دوم سیم دوم.

حال چند تمرین برای مرو راین 4جلسه(از شروع آموزش گیتار تاکنون) برایتان در نظر گرفته شده که با دقت و آرامش ودر یک محیط خلوت انجام دهید.
تمرین چهام
الف) صاف سر صندلی بنشینید وپای راست را روی پای چپ بیندازید (اگر برایتان سخت است میتوانید از زیر پایی استفاده کنید)،گیتار را در بغل بگیرید وسیمها را از پایین به بالا به صدا درآورید ونام هرسیم وشماره آن وعلامت انگلیسی آن را بگوییدوبه صدای آن توجه کنید وبالعکس از بالا به پایین ،اینکار را نیم ساعت انجام دهید تا نام وشماره سیمها ملکهء ذهنتان شود.

ب)در حالی که استاندارد نشسته اید آکوردهای Em – E – Am – A – Dm – D را یکی یکی با سر انگشتان دست چپ فشار دهید و با هر کدام بمدت 5 دقیقه با انگشت شست(p)دست راست به سیمها از بالا به پایین یکجا وتک تک ضربه بزنید.واگر جایی صدا گز میزند (شفاف نیست) آن را رفع کنید.

ج)تمرین روی زدن وعوض کردن آکوردها با سرعت بیشتر وپشت سرهم.

د)تمرین روی یکجا گذاشتن انگشتان برای گرفتن آکورد.(خیلی مهم)

 

درجلسه بعدی آموزش گیتار شما را با مبحث ریتم یا وزن آشنا میکنم.

 

باماهمراه باشید

سایت اینترنتی آموزش گیتار (guit)