باسلام ودرود فروان

مبحث:نکات کلیدی آواز خواندن(بخش دوم)

امروز میخواهم کمی در مورد نحوه خواندن در زمانی که نشسته ایم ویا زمانی که ایستاده ایم واجرا میکیم برایتان تشریح کنم.

 آواز خواندن بصورت نشسته:

_حتما باید صاف وسر صندلی بنشینید.

_هردو پا باید روی زمین باشد(اگر یک پا را بالاتر از پای دیگر قرار دهید ،تنفستان دچار مشکل میشود)

_ برای آوازخواندن در حالت نشسته کمی غوز اشکال ندارد واگر کمربندتان سفت است آنرا شل کنید تا راحتتر دم وبازدم داشته باشید.

_ سر باید ثابت باشد .اگر سر را به سمت بالا بگیرید وبخوانید نتها هوادار میشود واگرسر رابه سمت پایین بگیریدنتها کدر میشود (علی الخصوص نتهای بم) ،پس موقع خواندن در حالت نشسته سر را ثابت میگیریم و در صورت نیازبه اطراف تکان میدهیم.

 

آواز خواندن به صورت ایستاده:

_موقع خواندن به طور ایستاده ،باید راحت بایستیدوروی هیچ پای خاصی تکیه نکنید(فشار روی هردو پا تقسیم میشود)

_حتما” باید صاف وراحت بایستید وبه هیچ عنوان غوز نکنید.

_فک بالا موازی زمین است وفقط فک پایینی حرکت میکند.وسرخواننده تا حد امکان ثابت است.

_شکم را آزاد بگذارید.شکم باید راحت باشد واگر کمربند سفتی دارید،آنرا شل کنیدتا بتوانید هوای بیشتری را ذخیره کنیدوبدن در زمان اجرا به حالت ایستاده ،راحت باشد.

_حتما از بینی نفس بکشیدتا آب کمتری لازم داشته باشید واینکار باعث میشود که هوا را درریه مرطوب تر نگه داریم وکمتر تشنه بشویم.

 

در بخش بعدی آواز خواندن کمی در مورد خورد وخوراک ومواد غذایی خواننده وهمینطور طریقه فشار آوردن به صدا را برایتان برایتان تشریح میکنم.با ما همراه باشید.

 

سایت اینترنتی گیتار Guit