آموزش گیتار جلسه یازدهم_ قسمت دوم

مبحث : ریتم 2/4 (دو،چهارم) یا راک

Rythm Rockریتم راک  یک ریتم سریع است که چهار ضربه دارد.

میتوانید تمام ضربات را با انگشت i یا اشاره دست راست بزنید.

ضربه اول محکم روی تمام سیمها از بالا تا پایین،ضربه دوم عکس ضرب اول است یعنی با انگشت i روی تمام سیمها ازپایین به بالاو ضربه سوم چیپ(تعریف چیپ یا کیپ :بایدبا انگشت i از بالا به پایین روی تمام سیمها یکجا ضربه بزنید وبا قسمت پایینی کف دست صدا را خش دار کنید )،وضربه چهارم  با همان انگشت i روی سه سیم پایینی از پایین به بالا زده میشود،واینکار دوباره تکرار میشود.