آموزش گیتار جلسه اول،سطح مبتدی

2021-12-28T03:36:17+03:30

بنام خدا جلسه اول قسمت اول: الفبای موسیقی : نت. دو (C)، ر (D)، می (E) ،فا(F) ، سل(G)، لا(A)